Адміністративні послуги. Зразки заяв, декларацій

08 Лют 2017
Прес-служба
8497

1. Правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг визначає Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

2. Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Єдиний державний портал адміністративних послуг

Перелік адміністративних послуг, які надаються Управлінням Держпраці у Черкаській області:

  1. Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання Держпраці та його територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».
  1. Зразок заяви на одержання дозволу
  2. Зразок декларації для ФОП
  3. Зразок декларації для юрособи

Начальникові Управління Держпраці у Черкаській області

Лазарєвій О.М.

                                                                      ЗАЯВА
                                                           на одержання дозволу

 

     Прошу видати дозвіл на виконання ____________________________
(найменування виду
__________________________________________________________________
робіт підвищеної небезпеки)
за адресою _______________________________________________________
Відомості про роботодавця ___________________________________
(для юридичної особи: найменування
__________________________________________________________________
юридичної особи, місце її державної реєстрації,
__________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності
__________________________________________________________________
згідно з КВЕД, прізвище, ім’я та по батькові керівника;
__________________________________________________________________
для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,
__________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
__________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається
__________________________________________________________________
фізичними особами, які через свої релігійні переконання
__________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
__________________________________________________________________
платника податків та повідомили про це відповідний орган
__________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
__________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)
Додаток: висновок експертизи, проведеної ____________________
(повне найменування
_________________________________________________________________,
експертної організації)
від ____ ___________ 20__ р. N _____________
________________              _______________________________
(підпис)                       (ініціали та прізвище)

М.П.

____ __________ 20__ р.
_______________
Примітка. Фізична   особа  –   підприємець  проставляє  печатку  в
разі її наявності.

 

  1. У разі коли під час  строку  дії  дозволу  роботодавцем  не порушено  його  умов,  строк  дії  такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі  заяви  роботодавця,  поданої  за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу.

              Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав.

Додаток 5
до Порядку

   Керівникові (Держпраці або його територіального органу)
____________________________
(ініціали та прізвище)

                                                                     ЗАЯВА
                                              на продовження строку дії дозволу

 

     Прошу продовжити  строк  дії дозволу від ___ ________ 20__ р.
N ____ на виконання ______________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)
та/або експлуатацію ______________________________________________
(найменування машин, механізмів,
__________________________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, його тип, марка, номер партії,
__________________________________________________________________
дата виготовлення, країна походження)
за адресою _______________________________________________________
Відомості про роботодавця ___________________________________
(для юридичної особи: найменування
__________________________________________________________________
юридичної особи, місце її державної реєстрації,
__________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності
__________________________________________________________________
згідно з КВЕД, прізвище, ім’я та по батькові керівника;
__________________________________________________________________
для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,
__________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
__________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків
__________________________________________________________________
(не зазначається фізичними особами, які через свої
__________________________________________________________________
релігійні переконання відмовляються від прийняття
__________________________________________________________________
реєстраційного номера облікової картки платника податків
__________________________________________________________________
та повідомили про це відповідний орган
__________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
__________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Додаток: оригінал (дублікат) дозволу від ____ _______ 20__ р.

 N ________ на _______ арк.
________________              _______________________________
(підпис)                       (ініціали та прізвище)

М.П.

____ __________ 20__ р.
_______________
Примітка. Фізична   особа  –   підприємець  проставляє  печатку  в
разі її наявності.

 

  1. Інформація щодо виданих суб’єктам господарювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки міститься у програмі «Реєстр дозволів».

 

  1. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

1). Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль.

2). Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів).

3). Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.

4). Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

5). Роботи із застосуванням піротехнічних виробів.

6). Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устатковання харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості.

7). Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються  на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних,  що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту,  з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

8). Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

 

  1. Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

 

1). Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря.

2). Машини, механізми, устатковання для харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості.

3). Ковальсько-пресове устатковання.

Зразок декларації відповідності матеріально-технічної бази:

 

Додаток 8
до Порядку

                                                               ДЕКЛАРАЦІЯ
                        відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
                             вимогам законодавства з питань охорони праці
                                                    та промислової безпеки

 

     Відомості про роботодавця ___________________________________
(для юридичної особи: найменування
__________________________________________________________________
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
__________________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
__________________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника;
__________________________________________________________________
для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,
__________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
__________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається
__________________________________________________________________
фізичними особами, які через свої релігійні переконання
__________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
__________________________________________________________________
платника податків та повідомили про це відповідний орган
__________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
__________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
__________________________________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
__________________________________________________________________
та/або експлуатації (застосування) машин,
__________________________________________________________________
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)Інформація про  наявність  договору   страхування   цивільної
відповідальності  перед  третіми  особами  стосовно  відшкодування
наслідків можливої шкоди _________________________________________
(найменування страхової компанії,
__________________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
__________________________________________________________________
або фізичної особи – підприємця)
цією декларацією підтверджую  відповідність  матеріально-технічної
бази  та  умов  праці вимогам законодавства з питань охорони праці
під  час  виконання  таких  робіт  підвищеної   небезпеки   та/або
експлуатації (застосування) таких машин,  механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки: ____________________________________________
(найменування виду робіт
__________________________________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
__________________________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,
__________________________________________________________________
дата виготовлення, країна походження, які виконуються
__________________________________________________________________
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
__________________________________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,
__________________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
__________________________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
__________________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості ______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб,
__________________________________________________________________
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
__________________________________________________________________
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби
__________________________________________________________________
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення
__________________________________________________________________
навчання та інструктажу з питань охорони праці,
__________________________________________________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
__________________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази,
__________________________________________________________________
навчально-методичного забезпечення)
________________              _______________________________
(підпис)                       (ініціали та прізвище)
     М.П.
____ __________ 20__ р.
     Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці ___ ____ 20__ р. N ______.
_____Примітка. Фізична   особа  –   підприємець  проставляє  печатку  в
разі її наявності.