Графік погодження планів розвитку гірничих робіт на 2018 рік

28 сер 2017
Прес-служба
27148

Щодо проекту складання плану розвитку гірничих робіт на 2018 рік

Річний план розвитку гірничих робіт (річна виробнича програма) – документ, що розробляється користувачем надр та погоджується згідно ст. 19 Гірничого закону України з органами гірничого нагляду. У ньому визначаються напрямки розвитку гірничих робіт з дотриманням параметрів систем розробки, передбачених проектами розробки родовищ, обсяги видобутку корисних копалин, обсяги виконання геологорозвідувальних, розкривних, рекультиваційних, гірничокапітальних і гірничопідготовчих робіт, обсяги  переробки мінеральної сировини та інших робіт, передбачених технічними проектами розробки родовищ при забезпеченні відповідних і безпечних умов праці.

Річні плани розробляються у відповідності із погодженими та затвердженими проектами розробки родовищ, законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони надр, промислової безпеки, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища і погоджуються з обласними  управліннями Держпраці.

Погодження річних планів розвитку гірничих робіт здійснюється за наявності:

 • спеціального дозволу на користування надрами;
 • акту гірничого відводу;
 • дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,    механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • проекту розробки, затвердженого та погодженого у встановленому порядку.
 • Проект плану розвитку гірничих робіт складається з пояснювальної записки, графічної геолого-маркшейдерської документації та додатків.                                                                                                                                                                                

Пояснювальна  записка.

За основу річного плану розробки родовищ корисних копалин використовують: геологічний звіт, згідно якого затверджені запаси в ДКЗ; робочий проект розробки родовища корисної копалини; інструкції та інші нормативні документи.Загальне керівництво роботами по складанню плану розвитку гірничих робіт здійснює головний інженер підприємства (технічний керівник). У розробці плану беруть участь спеціалісти відповідних служб та відділів. Затверджується керівництвом підприємства (організації).

Пояснююча записка складається з титульного аркуша, змісту та протоколу засідання технічної ради підприємства.. Окремо надається Протокол спільного розгляду плану розвитку гірничих робіт (2 примірника).

 

І. Основні показники проекту (плану розвитку гірничих робіт)

1.1. Геологічна інформація:

 • геолого-промислова характеристика родовища;
 • геологічна будова родовища;
 • гідрогеологічні умови родовища;
 • якісна характеристика корисних копалин;
 • балансові та промислові запаси корисних копалин (за протоколом ДКЗ та на час поповнюючої зйомки);
 • втрати та зубожіння корисних копалин;
 • охорона надр та оточуючого природного середовища від шкідливого впливу гірничих робіт (та переробки мінеральної сировини);
 • експлуатаційна розвідка;
 • геолого-маркшейдерська служба підприємства (загальні відомості про геолого-маркшейдерську службу підприємства; перелік основної геолого-маркшейдерської та гірничотехнічної документації).

 

1.2. Гірничі роботи:

 • основні напрямки розвитку гірничих робіт;
 • розкривання та підготовка до експлуатації нових горизонтів (уступів);
 • система розробки родовища та розрахунок її параметрів;
 • технологія та організація гірничих робіт;
 • розрахунок необхідної кількості гірничого обладнання;
 • календарні плани гірничих робіт (режим гірничих робіт та потужність кар'єру, календарний план розкривних робіт, календарний план видобувних робіт, відвальні роботи, осушення та водовідлив);
 • технологія переробки сировини;
 • буровибухові роботи: технологія робіт; розрахунок ширини вибухонебезпечної зони; диспозиція постів оточення, наказ про призначення сигналістів.

 

1.3. Рекультивація земель, порушених гірничими роботами.

 

1.4. Кар'єрний транспорт:

 • загальні відомості;
 • розрахунок необхідної кількості транспортних засобів.

1.5. Електрозабезпечення та освітлення.

1.6. Водовідлив та водовідвід.

1.7. Ремонтна служба.

1.8. Охорона праці.

 

ІІ. Графічна геолого-маркшейдерська документація.

2.1. До геолого-маркшейдерської графічної документації належать:

 •  Зведено-сумісний план гірничих робіт (М1:1000, :2000, :5000).
 •  Погоризонтні плани гірничих робіт з розбивкою по кварталах (М1:1000, 1:2000).
 •  Геологічні розрізи або профільні лінії.
 •  Профілі в’їзних траншей або автодоріг та інше.
 •  Паспорти вибоїв.
 •  Паспорти завантаження автосамоскидів.
 •  Паспорти складів (готової продукції, сировини та інше).
 •  Принципова однолінійна електросхема.

 

2.2. Графічна геолого-маркшейдерська документація повинна відображати:

2.2.1. Розвиток розкривних, гірничопідготовчих та видобувних робіт на період, що планується;

2.2.2. Фактичне положення гірничих робіт з відмітками верхніх і нижніх бровок горизонтів (уступів) на дату маркшейдерської зйомки та очікуване на початок року, що планується;

2.2.3. Проектні контури відпрацювання уступу (на погоризонтних планах);

2.2.4. Лінії геологічних розрізів та профільні лінії;

2.2.5. Розташування основного обладнання на розкривних, видобувних та інших гірничих роботах;

2.2.6. Обсяг та термін виконання гірничопідготовчих, розкривних, видобувних, рекультиваційних та інших гірничих робіт.

 

2.3. На зведено-сумісний план гірничих розробок наносяться:

2.3.1. Межі гірничих та земельних відводів; технічна границя родовища; контур підрахунку запасів по категоріям (вказується категорія, номер геологічного блоку, кількість запасів); геологічні розрізи або профільні лінії; водоохоронна зона; у разі проведення вибухових робіт – пости оточення; санітарна зона; всі небезпечні зони; технологічні зони (газопровід, лінії електропередач високої напруги та інше); залізничні та автомобільні дороги (вказується тип транспорту, довжина); лінії електропередач з зазначеною напругою; відвали; дамби; штучні та природні водоймища; зумпф (вказується об’єм, марка насосу); будівлі, споруди та інші об’єкти, які знаходяться в межах вибухонебезпечної зони на час повної відробки родовища; повна інформація по рельєфу.

2.3.2. Очікуване на початок наступного року положення бровок по розкривних, видобувних горизонтах, відвалах (виділяється чорним кольором, вказується об’єм).

2.3.3. Верхня та нижня бровки розкривних та видобувних горизонтів, ярусів, відвалів на кінець періоду, що планується, виділяються червоним кольором (вказуються червоним: рік, річний об’єм по розкриву та видобутку, відмітку горизонту або номер уступу, тип та номер екскаватора). Планові роботи по рекультивації наносять згідно "Умовних позначень для гірничо-графічної документації".

2.3.4. Титульний напис; погодження з зацікавленими сторонами (організаціями); підпис технічного керівника підприємства та маркшейдера; печатка підприємства; умовні позначення.

 

2.4. На погоризонтних планах наносяться:

2.4.1. Лінії гірничого та земельного (тільки перший від поверхні розкривний горизонт (уступ) відводів; технічна межа даного горизонту; геологічні розрізи або профільні лінії; контури затверджених запасів за категоріями (вказують категорію, номер блоку та об’єм).

2.4.2. Очікуване положення бровок горизонтів на початок періоду, що планується, показують чорним кольором.

2.4.3. Всередині підлягаючого відпрацюванню контуру вказують: рік, квартал, об'єм видобутку або розкриву, тип екскаватора, бульдозера або іншої гірничо-видобувної техніки.

2.4.4. На кожному горизонті (уступі) штриховою лінією  наносять нижню бровку  горизонту що лежить вище  (існуючу і ту, що планують).

2.4.5. Підписи головного інженера  (керівника) та маркшейдера.

 

2.5. На геологічних розрізах або профільних лініях наносяться:

2.5.1. Назва розрізу; назва родовища корисних копалин; масштаб; дата поповнення графічної документації: границі гірничого та земельного відводів; технічна границя родовища; границі підрахунку запасів; границі небезпечних зон;  період, що планується, по кварталам (виділяють червоним, площу замальовують кольорами по кварталам; всередині вказують:  об'єм, квартал, тип видобувного механізму).

2.5.2. Всі написи, лінії та умовні позначення, які відносяться до періоду, що планується, зображують на календарних планах розрізів фарбою та іншим креслярським приладдям у відповідності з інформацією на планово-графічних матеріалах,  проставляють дату поповнення.

 

2.6. На профілях в'їзних траншей та внутрішньокар'єрних автодоріг наносяться: назва профілю та родовища, масштаб, пікети через 10 м або 20 м,  дата поповнення, підпис маркшейдера..

 

2.7. Паспорти вибоїв складаються у відповідності з робочим проектом розробки родовища та Правилами охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (складає начальник кар'єру або відповідальний за ведення гірничих робіт), погоджує маркшейдер, затверджує технічний керівник (головний інженер).

 

III. Додатки. Копії:

3.1. Спеціального дозволу (ліцензії) на право користування ділянкою надр.

3.2. Гірничовідводного акту, ,довідки про реєстрацію гірничого відводу.

3.3. Державного акту або договору оренди  на право користування земельною ділянкою.

3.4. Виписки з протоколу ДКЗ України про запаси корисних копалин.

3.5. Довідка  про оплату за спецвикористання надр та геологорозвідку.

3.6. Виписки зі статуту підприємства про право розробки родовища корисних копалин та переробки мінеральної сировини.

3.7. Відомості про атестацію робочих місць.

3.8. Довідка про наявність спеціалістів.

3.9. Довідка про наявність обладнання, машин та механізмів.

3.10. Комплексні заходи до колективного договору з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

3.11. Копії наказів про відповідальних за ведення гірничих робіт, геолого-маркшейдерських робіт.

3.12. Копії протоколів про перевірку знань з охорони праці для всіх працівників кар’єру.

3.13. Копія Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки

3.14. Копія довідки з ЄДРПОУ про реєстрацію підприємства із зазначенням видів діяльності за КВЕД.

3.15. Заходи зі створення безпечних умов при проведенні вибухових робіт, затверджені технічним керівником підприємства та погоджені керівником вибухових робіт.

3.16. Протокол  спільного розгляду  Плану розвитку гірничих робіт (з інформацією про обсяги  видобувних, розкривних робіт, та втрат за пройдешній рік та планові  обсяги на наступний рік) – 2 прим.

3.17. Паспорти завантаження автосамоскидів.

3.18. Паспорти ведення гірничих робіт (розкривних, видобувних, та інш.)

3.19.Для родовищ мінеральних вод:

                   - Паспорта  водоподаючих свердловин;

                   - Проект зон санітарної охорони  (ЗСО) свердловин.                                     

Підприємства або об’єкти, які розпочинають роботи вперше, річні плани подають поза графіком.

Річний план розглядається за наявності Робочого проекту розробки родовища корисних копалин або Технологічної схеми розробки родовища мінеральних вод у присутності уповноважених осіб користувача надр, які є фахівцями з відповідних питань, у тому числі одного з керівників суб’єкту господарювання.

Результати розгляду річного плану оформляються протоколом. За результатами розгляду можуть бути прийняті рішення з погодження річного плану або відмови у погодженні чи переносу дати розгляду. Протокол розгляду річного плану підписується начальником  управління Держпраці у Черкаській області або його заступником. На графічних матеріалах ставиться спеціальний штамп з написом «Погоджено».

Виконання гірничих робіт без погодження з управлінням Держпраці у Черкаській області , а також з відхиленням від погодженого річного плану не допускається. При виявлені в ході ведення гірничих робіт змін у геологічних, гідрогеологічних і гірничотехнічних умовах розробки родовища чи розробки окремих виїмкових одиниць, необхідні зміни повинні вноситися в річний план за погодженням з управлінням  Держпраці у Черкаській області.

Особи, які допустили порушення погоджених планів та вимог діючого законодавства, притягаються до адміністративної відповідальності.

 

Завідувач сектору гірничого нагляду  

Управління Держпраці у Черкаській області                                                                                                                 С. С. Доденко

 

Плани розвитку гірничих робіт на 2018 рік підприємств, що видобувають корисні копалини в Черкаській області, та матеріали до них розглядатимуться в  управлінні Держпраці у Черкаській області (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205,) згідно графіка, наведеного нижче, після попереднього розгляду завідуючим сектором гірничого нагляду Доденком С.С. (м. Ватутіне, вул. Зоряна, 18-Б, тел.: (098 927 21 30).

 

Графік погодження планів розвитку гірничих робіт на 2018 рік

Найменування підприємства

Місцезнаходження

Корисні копалини

Дата

Городищенський район

ПП «Цеглабуд»

с. Мліїв

суглинок

31.10.2017

ПП «Цеглабуд»

с. Мліїв

суглинок

31.10.2017

ПАТ «Українська залізниця» філії «Центр Управління промисловістю» виробничий підрозділ«Хлистунівський кар’єр»

 

с. Хлистунівка

граніт

12.12.2017

ТОВ «Старосільський цегельний завод»

с. Старосілля

суглинок

31.10.2017

Драбівський район

Драбівське КП «Райагробуд»

смт Драбів

суглинок

21.11.2017

ТОВ «Шрамківський цегельний завод»

с. Шрамківка

суглинок

21.11.2017

Жашківський район

ТОВ «Жашків-Райагробуд»

м. Жашків

суглинок

14.11.2017

ТОВ «Відродження»

м. Жашків

суглинок

14.11.2017

Звенигородський район

ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів»

с. Мурзинці

каолін

19.12.2017

ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів»

м. Ватутіне

суглинок

07.11.2017

ТОВ  «Аллар буд»

с. Стецівка

суглинок

07.11.2017

ПП «Будкап і К»

м. Звенигородка

суглинок

07.11.2017

ПП «Райагробуд»

с. Червоний Хутір

суглинок

21.11.2017

Агрофірма «Батьківщина Шевченко»

с. Моринці

суглинок

07.11.2017

ТОВ «Деріївський гранітний кар’єр»

с.Вільхівець

граніт

  19.12.2017

ПП «Цегляр»

с. Пединівка

суглинок

  07.11.2017

Золотоніський район

ТОВ «Золотоніський цегляний  завод»

м. Золотоноша

суглинок

07.11.2017

ПП «Долина бажань»

с. Пальміра

суглинок

14.11.2017

Гельмязівське КП «Будівельник»

с. Коврай

суглинок

28.11.2017

Кам’янський район

ПП «БТБ «СОРГО»

с. Жаботин

суглинок

14.11.2017

ТОВ НВО «ІнЕС»

с. Копійчане

граніт

07.11.2017

ТОВ «Союзпостачзбут-2000»

с. Райгород

суглинок

14.11.2017

Катеринопільський район

ДП «Черкаський Облавтодор»

ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України»

 Філія Єрківський спецкар’єр

смт Єрки

граніт

05.12.2017

ВК «Будсервіс»

смт Катеринопіль

пісок

14.11.2017

ТОВ «Світ цегли»

с. Гончариха

суглинок

07.11.2017

ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів»

с. Новоселиця

ліквідація

19.12.2017

ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія»

С. Мокра Калигірка

буре вугілля

28.11.2017

Корсунь-Шевченківський район

Дочірне підприємство Корсунь-Шевченківський гранкар’єр «Сівач» ПрАТ «Сівач»

м. Корсунь-Шевченківський

граніт

12.12.2017

ТОВ «Корсунь-Шевченківський цегельний завод»

м. Корсунь-Шевченківський

суглинок

28.11.2017

Філіал АТЗТ «Апекс» «Корсунь-Шевченківський завод будматеріалів»

м. Корсунь-Шевченківський

суглинок

28.11.2017

Лисянський район

ПАТ «Дашуківські бентоніти»

с. Дашуківка

бентоніт

05.12.2017

ПП «Будтехсервіс»

с. Босівка

суглинок

14.11.2017

 

 

 

 

Маньківський район

ПП «Влад»

с. Буки

суглинок

21.11.2017

ТОВ «Маньківський завод будівельних матеріалів»

смт Маньківка

суглинок

07.11.2017

ТОВ «Дзензелівське»

с. Дзензелівка

суглинок

07.11.2017

ПП «Кривецьке»

с. Кривець

суглинок

14.11.2017

ТОВ «Лекутр»

смт Маньківка

радонова вода

07.11.2017

Монастирищенський район

ТОВ «Кераміка Монастирища»

м. Монастирище

суглинок

21.11.2017

ДП «Бачкуринська сільська комунальна служба»

с. Бачкурине

суглинок

21.11.2017

ТОВ «Монастирищенський цегельний завод»

с. Аврамівка

суглинок

21.11.2017

Смілянський район

ПАТ «Мало-Бузуківський гранкар’єр»

с. Малий Бузуків

граніт

05.12.2017

ТОВ «ТіоФаб, ЛТД»

с. Носачів

граніт

19.12.2017

Тальнівський район

ТОВ «Тальнівське кар’єроуправління»

с. Лащова

граніт

05.12.2017

ТОВ «Тальнівський щебзавод»

м. Тальне

граніт

28.11.2017

«Легедзенський цегельний завод»

ТОВ ВКП «Корунд»

с. Легедзине

суглинок

21.11.2017

ТОВ «Тальнівський завод «Мінводи»

м. Тальне

мін. вода

28.11.2017

Уманський район

ТОВ «СерНік і Ко»

м. Умань

суглинок

07.11.2017

ТОВ «Уманський гранкар’єр»

с. Звірки

граніт

19.12.2017

ВАТ «Старобабанський гранкар’єр»

с. Старі Бабани

граніт

29.11.2017

ТОВ «Рудокол»

с. Танське

граніт

05.12.2017

ПАТ «Київський завод «Граніт»

с. Танське

граніт

28.11.2017

ПрАТ «Агрошляхбуд»

с. Піковець

граніт

12.12.2017

ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України № 92»

С.Старі  Бабани

граніт

19.12.2017

Христинівський район

ТОВ «АЛЬФА Плюс»

с. Талалаївка

граніт

12.12.2017

Черкаський район

ТОВ «Черкаси-кар’єр»

с. Вергуни

пісок

21.11.2017

ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф»

смт Ірдинь

торф

19.12.2017

ВАТ «Черкаський річковий порт»

м. Черкаси

пісок

19.12.2017

ВАТ «Черкасибудматеріали»

м. Черкаси

пісок

07.11.2017

ЗАТ «Санаторій «Мошногір’я»

с. Мошни

мін. вода

07.11.2017

Чорнобаївський район

Чорнобаївське КБМП «Райагробуд»

смт Чорнобай

суглинок

14.11.2017

ПП «Кварц-7»

с. Мельники

суглинок

14.11.2017

Шполянський район

ТОВ «Інвестиційна компанія»

с. Іскрене

граніт

05.12.2017

ТОВ «Васильківський цегельний завод»

с. Васильків

суглинок

07.11.2017

ТОВ «БудУкрматеріал»

с. Васильків

граніт

07.11.2017

Сільськогосподарське ПП «Агро-прогрес-1»

с. Матусів

суглинок

21.11.2017