Щодо погодження планів видобутку та витрат підземних вод на 2020 рік

28 сер 2019
Прес-служба

Річний план видобутку та витрат підземних вод (річна виробнича програма) – документ, що розробляється користувачем надр згідно з Правилами розробки та охорони родовищ лікувальних мінеральних вод від 27.08.1987р. №28 та Методичними рекомендаціями щодо порядку розгляду і погодження річних планів видобутку та витрат підземних вод і погоджується згідно ст. 51 Кодексу України про надра від 27.07.1994 №133/94-ВР з органами гірничого нагляду.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Річний план видобутку та витрат підземних вод розробляється відповідно до проектних рішень затвердженої та погодженої у встановленому законодавством порядку технологічної схеми з дотриманням вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони надр, промислової безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

1.2. Технологічні схеми повинні бути скореговані у відповідності до вимог діючих законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони надр, фактичного стану та умов розробки родовищ і повинні забезпечувати гідрогеологічно обґрунтовану, технічно та економічно раціональну, безпечну експлуатацію родовищ мінеральних вод, охорону запасів мінеральних вод від виснаження, забруднення, погіршення складу і лікувальних властивостей.

1.3. Розгляд річного плану видобутку та витрат підземних вод здійснюється за наявності у користувача надр дозвільних та проектних документів, а саме:

- спеціального дозволу на право користування надрами;

- акту про надання гірничого відводу (крім прісних підземних вод);

- технологічної схеми, затвердженої та погодженої у встановленому порядку, яка має відповідні експертні висновки;

- дозволу на спецводокористування.

1.4. Річний план видобутку та витрат підземних вод складається з пояснювальної записки та графічних матеріалів.

2. СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна записка плану відбору та витрат підземних вод повинна складатися з таких розділів:

2.1. Загальні відомості про суб’єкта господарювання, проектувальника технологічної схеми, про географічне та адміністративне положення родовища підземних вод, клімат, орогідрографію та рельєф району, коротку характеристику основних водоспоживачів.

2.2. Короткі відомості про геологічну будову і гідрогеологічні умови родовища, у тому числі відомості про стратиграфію, літологію і тектоніку району, дані про приуроченість родовища мінеральних вод до певних геологічних структур, поширенні, глибині залягання, потужність, літологічний склад порід водоносного горизонту, який намічається до експлуатації, характеристику підстиляючих і покриваючих порід, положення вільної або п'єзометричної поверхні підземних мінеральних вод, зв'язок їх з водами інших горизонтів і поверхневих водотоків.

2.3. Характеристика мінеральних вод, включаючи основні типи і коротку характеристику їх хімічного та газового складу, експлуатаційні запаси (затверджені та які фактично використовуються), спостереження за режимом вод протягом року, стан сучасної і перспективної потреби в мінеральних водах.

2.4. Відомості про виконання умов спеціального дозволу на користування надрами та рекомендацій протоколу Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ України).

2.5. Відомості, які характеризують сучасний стан гідромінерального та бальнеотехнічного господарства курорту (санаторію, бальнеолікувальниці, заводу або цеху розливу та ін.), існуючу систему експлуатації родовища мінеральних (прісних) вод, включаючи коротку характеристику джерел, конструкцію і технічний стан експлуатаційних і спостережних свердловин, джерел, зовнішніх мінералопроводів, накопичувальних ємностей та іншого обладнання і пристроїв.

2.6. Розрахунок споживання мінеральної води.

2.7. Обґрунтування та розрахунок витрат мінеральної води.

2.8. Обґрунтування та розрахунок нормативів втрат мінеральних вод під час їх відбору (гідрогеологічно обумовлених і технологічних), транспортування, підготовки та використання (у разі якщо планується).

2.9. План гідрогеологічних і бальнеотехнічних заходів щодо забезпечення раціональної експлуатації родовища і комплексному використанню мінеральної води, створенню нового або реконструкції існуючого гідромінерального господарства.

2.10. Заходи з охорони родовищ мінеральних вод від забруднення і передчасного виснаження, у т. ч з урахуванням геоструктурних особливостей.

2.11. Заходи з охорони навколишнього природного середовища.

2.12. Програма гідрогеологічних режимних спостережень:

- вимірювання відбору вод і співставлення з даними затверджених експлуатаційних документів, встановленими умовами дозволу на спецводокористування;

- визначення якісного складу води (фізико-хімічних властивостей) з періодичністю, що враховує ступінь захисту водозаборів від забруднення та особливості водокористування;

- спостереження за мікробіологічними і санітарно-бактеріологічними показниками підземних вод;

- вимірювання температури і рівнів (статистичного і динамічного) води у свердловині.

2.13. Заходи з забезпечення промислової безпеки під час експлуатації, ремонту свердловин, надкаптажних споруд і бальнеотехнічного обладнання.

2.14. Заходи щодо продовження терміну служби свердловин і мінералопроводів.

2.15. Окремі дані можуть бути наведені у вигляді таблиць, у т.ч.:

- каталог пробурених та діючих на родовищі розвідувальних, експлуатаційних, спостережних та резервних свердловин з короткою їх характеристикою та відповідність стану свердловин технологічній схемі;

- результати режимних спостережень (середньомісячні за останній рік) або дані дослідних робіт у випадках свердловин, які вводяться знову;

- результати хімічних, газових, санітарно-бактеріологічних і радіологічних аналізів мінеральної води;

- план відбору, витрат та втрат мінеральних вод на наступний рік (додаток А);

- фактичні дані про видобуток, витрати та втрати мінеральних вод у поточному році (додаток Б).

3. ВИМОГИ З ОХОРОНИ НАДР

Річними планами робіт передбачаються:

- заходи з охорони надр щодо раціонального та комплексного використання гідромінеральних ресурсів, які забезпечують оптимальний режим експлуатації водозабірних споруд і відбір мінеральних вод в межах затверджених експлуатаційних запасів;

- кількість експлуатаційних, резервних та спостережних свердловин (джерел), а також вибір та обґрунтування технологічного режиму їх роботи;

- комплекс заходів щодо безперебійного забезпечення підземними водами всіх споживачів і створенню раціональної системи експлуатації родовищ;

- комплекс гідрогеологічних спостережень (моніторингу підземних вод) і контролю за розробкою родовищ мінеральних вод та порядок їх проведення;

- заходи із забезпечення промислової безпеки під час експлуатації високонапірних свердловин та свердловин, які виводять газовміщуючі (метанові, сірководневі), радонові та термальні води, а також обладнаних у якості водоперекачуючих пристроїв пневмоустановок, які працюють під тиском більше 98,1 кПа;

- нормативи втрат мінеральних вод під час їх відбору, транспортування та використання;

- заходи з охорони родовища від забруднення і передчасного виснаження, а також. наявності зон санітарної охорони, використання прогресивних методів та приладів для контролю якості мінеральних вод;

- заходи з технічного обслуговування та ремонту свердловин.

4. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

4.1. Оглядовий план (схема) району родовища з нанесеними основними населеними пунктами та комунікаціями (у масштабі 1:100000- 1:600000).

4.2. Карти і розрізи, які характеризують геолого-гідрогеологічні особливості родовища мінеральних вод або його ділянки.

4.3. План розташування експлуатаційних, спостережних, резервних та ліквідованих (законсервованих) свердловин.

4.4. Геолого-технічні розрізи експлуатаційних, спостережних та резервних свердловин з даними про дебіти, напори, хімічний склад води, її температуру та газонасиченість тощо.

4.5. Схеми надкаптажних та прикаптажних споруд.

4.6. Схеми розміщення свердловин та систем експлуатації на топооснові (масштаб 1:2000 - 1:500), включаючи ліквідовані, існуючі і проектні свердловини, каптажні і очисні споруди, мінералопроводи, транспортні комунікації, а також розташування границь округу гірничо-санітарної охорони родовища, границь земельного відводу, границь гірничого відводу.

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І ПОГОДЖЕННЯ РІЧНИХ ПЛАНІВ

5.1. Річні плани видобутку та витрат підземних вод розглядаються і погоджуються територіальними управліннями Держпраці.

5.2. Розгляд річних планів здійснюється за графіком у період не раніше 1-го листопада і не пізніше 20-го грудня року, попереднього до року на який розроблений план.

5.3. Суб’єкт господарювання інформується про заплановану дату розгляду річного плану не пізніше ніж за два місяці до розгляду.

5.4. Дата розгляду може бути перенесена за ініціативою суб’єкта господарювання при поданні письмового обґрунтування.

5.5. В обох випадках переносу дати розгляду, суб’єкту господарювання надається відповідне повідомлення не пізніше ніж за три дні до переглянутої дати.

5.6. Для суб’єктів господарювання, які розпочинають роботи вперше, річні плани надаються поза графіком, термін розгляду річних планів не повинний перевищувати 30 днів після їх подання.

5.7. У випадках необхідності отримання додаткових матеріалів, висновків експертизи з промислової безпеки, охорони надр і навколишнього середовища, територіальні органи Держпраці мають право направити вмотивований запит і перенести розгляд річного плану на термін не пізніше 10 днів з моменту отримання відповідних документів.

5.8. Річний план розглядається у присутності гідрогеолога та технічного керівника підприємства.

5.9. Результати розгляду річного плану оформляються протоколом. За результатами розгляду можуть бути прийняті рішення з погодження річного плану, або відмови у погодженні чи переносу дати розгляду.

5.10. В протокол розгляду річного плану заноситься рішення щодо умов погодження та рекомендації щодо виконання річного плану. У разі відмови в погодженні річного плану суб’єкту господарювання надається вмотивована відповідь.

5.11. Протокол розгляду річного плану підписується начальником територіального управління Держпраці або його заступником.

5.12. Один примірник протоколу розгляду річного плану в термін не пізніше 10 днів направляється суб’єкту господарювання.

5.13. В рішенні про погодження річного плану вказуються:

- перелік погоджених нормативів видобутку, витрат та втрат;

- умови з усунення виявлених недоліків річного плану (за наявності);

- рекомендації щодо підвищення рівня раціонального і комплексного використання запасів корисних копалин, промислової безпеки та гідрогеологічного обслуговування.

5.14. Погодженню не підлягають річні плани у випадках передбачених пунктом 1.2 та з відхиленнями від проектної документації, а також при систематичному порушенні суб’єктом господарювання встановлених правил охорони надр, норм безпеки, невиконання умов погодження річних планів за попередній період.

5.15. Суб’єкт господарювання має право оскаржити в суді прийняте рішення з погодження річного плану органом Держпраці. У разі згоди з прийнятим рішенням суб’єкт господарювання (або уповноважена особа) в протоколі підтверджує свою згоду з умовами погодження річного плану.

5.16. Забороняється здійснення видобування підземних вод без річного плану погодженого з територіальним органами Держпраці, а також з відхиленням від нього.

5.17. У разі зміни під час календарного року технологічної схеми та/або технологічного обладнання на родовищі (ділянці) суб’єкт господарювання подає до територіального управління Держпраці скорегований річний план не пізніше ніж за три місяці до початку введення в дію технологічної схеми та/або обладнання.

6. Додатки. Копії:

6.1. Спеціального дозволу (ліцензії) на право користування ділянкою надр.

6.2. Гірничовідводного акту (крім прісних підземних вод).

6.3.Дозвіл на спецводокористування.

6.4. Державного акту або договору оренди на право користування земельною ділянкою.

6.5. Виписки з протоколу ДКЗ України про запаси корисних копалин.

6.6. Копіі Дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки.

6.7. Довідка про оплату за спецвикористання надр.

6.8. Копія довідки з ЄДРПОУ про реєстрацію підприємства із зазначенням видів діяльності за КВЕД.

6.9. Виписки зі статуту підприємства про право розробки родовища корисних копалин та переробки мінеральної сировини.

6.10. Довідка про наявність спеціалістів.

6.11. Комплексні заходи до колективного договору з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

6.12. Копіі наказів про відповідальних за ведення гідрогеологічних робіт,обслуговування та ремонт водоподаючих свердловин.

6.13. Копії протоколів про перевірку знань з охорони праці для всіх працівників,що займаються обслуговуванням свердловин, та веденням гідрогеологічних робіт.

6.14. Протокол спільного розгляду річного плану видобутку та витрат підземних вод(з інформацією про обсяги видобутку, втрат підземних вод за пройдешній рік та планові обсяги на наступний рік) – 2 прим.

6.15. Паспорта водоподаючих свердловин.

6.16. Проект зон санітарної охорони (ЗСО) свердловин.

6.17. Відповідні експертні висновки,та погодження Технологічної схеми.

Плани видобутку та витрат підземних вод на 2020 рік підприємств, що видобувають підземні води в Черкаській області, та матеріали до них розглядатимуться в управлінні Держпраці у Черкаській області (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205) згідно графіка, наведеного нижче.

Графік

погодження планів видобутку та витрат підземних вод на 2020 рік

Найменування підприємства

Місцезнаходження

Корисні копалини

Дата

Маньківський район

ТОВ «Лекутр»

смт Маньківка

радонова вода

03.12.2019

Тальнівський район

ТОВ «Тальнівський завод «Мінводи»

м. Тальне

мін. вода

26.11.2019

Черкаський район

ЗАТ «Санаторій «Мошногір’я»

с. Мошни

мін. вода

19.11.2019

Завантажити
Додаток А
Завантажити
Додаток Б