Щодо складання проекту плану розвитку гірничих робіт на 2020 рік

23 сер 2019
Прес-служба

Річний план розвитку гірничих робіт (річна виробнича програма) – документ, що розробляється користувачем надр згідно Єдиних правил охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин  (НПАОН 00.0-1.01-85) та погоджується згідно ст. 19 Гірничого закону України з органами гірничого нагляду. У ньому визначаються напрямки розвитку гірничих робіт з дотриманням параметрів систем розробки, передбачених проектами розробки родовищ, обсяги видобутку корисних копалин, обсяги виконання геологорозвідувальних, розкривних, рекультиваційних, гірничокапітальних і гірничопідготовчих робіт, обсяги  переробки мінеральної сировини та інших робіт, передбачених технічними проектами розробки родовищ при забезпеченні відповідних і безпечних умов праці.

Річні плани розробляються у відповідності із погодженими та затвердженими проектами розробки родовищ, законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони надр, промислової безпеки, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища і погоджуються з обласними  управліннями Держпраці.

Погодження річних планів розвитку гірничих робіт здійснюється за наявності:

- спеціального дозволу на користування надрами;

- акту гірничого відводу;

- дозволів  та декларацій на виконання робіт підвищеної небезпеки, та на експлуатацію машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки;

- проекту розробки, затвердженого та погодженого у встановленому порядку.

Проект плану розвитку гірничих робіт складається з пояснюючої записки, графічної геолого-маркшейдерської документації та додатків.

Пояснювальна записка

Текстова та розрахункова частина планів розвитку гірничих робіт родовищ корисних копалин складається у відповідності з вимогами НПАОН 00.0-1.01-85. Затверджується керівництвом підприємства (організації). Загальне керівництво роботами по складанню плану розвитку гірничих робіт здійснює головний інженер підприємства (технічний керівник). У розробці плану беруть участь спеціалісти відповідних служб та відділів. За основу річного плану розробки родовищ корисних копалин використовують: геологічний звіт, згідно з яким затверджені запаси в Державній комісії України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ України).

; робочий проект розробки родовища корисної копалини; інструкції та інші нормативні документи.

Пояснювальна записка складається з титульного аркуша, змісту та протоколу засідання технічної ради підприємства.

Окремо надається Протокол спільного розгляду плану розвитку гірничих робіт (2 примірника).

І. Основні показники проекту (плану розвитку гірничих робіт)

1.1. Геологічна інформація:

- геолого-промислова характеристика родовища;

- геологічна будова родовища;

- гідрогеологічні умови родовища;

- якісна характеристика корисних копалин;

- балансові та промислові запаси корисних копалин (за протоколом ДКЗ та на час поповнюючої зйомки);

- втрати та зубожіння корисних копалин;

- охорона надр та оточуючого природного середовища від шкідливого впливу гірничих робіт (та переробки мінеральної сировини);

- експлуатаційна розвідка;

- геолого-маркшейдерська служба підприємства (загальні відомості про геолого-маркшейдерську службу підприємства; перелік основної геолого-маркшейдерської та гірничотехнічної документації).

1.2. Гірничі роботи:

- основні напрямки розвитку гірничих робіт;

- розкривання та підготовка до експлуатації нових горизонтів (уступів);

- система розробки родовища та розрахунок її параметрів;

- технологія та організація гірничих робіт;

- розрахунок необхідної кількості гірничого обладнання;

- календарні плани гірничих робіт (режим гірничих робіт та потужність кар'єру, календарний план розкривних робіт, календарний план видобувних робіт, відвальні роботи, осушення та водовідлив);

- технологія переробки сировини;

- буровибухові роботи: технологія робіт; розрахунок ширини вибухонебезпечної зони; диспозиція постів оточення, наказ про призначення сигналістів.

1.3. Рекультивація земель, порушених гірничими роботами.

1.4. Кар'єрний транспорт:

загальні відомості;

розрахунок необхідної кількості транспортних засобів.

1.5. Електрозабезпечення та освітлення.

1.6. Водовідлив та водовідвід.

1.7. Ремонтна служба.

1.8. Охорона праці.

ІІ. Графічна геолого-маркшейдерська документація.

2.1. До геолого-маркшейдерської графічної документації належать:

 Зведено-сумісний план гірничих робіт (М1:1000, :2000, :5000).

 Погоризонтні плани гірничих робіт з розбивкою по кварталах (М1:1000, 1:2000).

 Геологічні розрізи або профільні лінії.

 Профілі в’їзних траншей або автодоріг та інше.

 Паспорти вибоїв.

 Паспорти завантаження автосамоскидів.

 Паспорти складів (готової продукції, сировини та інше).

 Принципова однолінійна електросхема.

2.2. Графічна геолого-маркшейдерська документація повинна відображати:

2.2.1. Розвиток розкривних, гірничопідготовчих та видобувних робіт на період, що планується;

2.2.2. Фактичне положення гірничих робіт з відмітками верхніх і нижніх бровок горизонтів (уступів) на дату маркшейдерської зйомки та очікуване на початок року, що планується;

2.2.3. Проектні контури відпрацювання уступу (на погоризонтних планах);

2.2.4. Лінії геологічних розрізів та профільні лінії;

2.2.5. Розташування основного обладнання на розкривних, видобувних та інших гірничих роботах;

2.2.6. Обсяг та термін виконання гірничопідготовчих, розкривних, видобувних, рекультиваційних та інших гірничих робіт.

2.3. На зведено-сумісний план гірничих розробок наносяться:

2.3.1. Межі гірничих та земельних відводів; технічна границя родовища; контур підрахунку запасів по категоріям (вказується категорія, номер геологічного блоку, кількість запасів); геологічні розрізи або профільні лінії; водоохоронна зона; у разі проведення вибухових робіт – пости оточення; санітарна зона; всі небезпечні зони; технологічні зони (газопровід, лінії електропередач високої напруги та інше); залізничні та автомобільні дороги (вказується тип транспорту, довжина); лінії електропередач з зазначеною напругою; відвали; дамби; штучні та природні водоймища; зумпф (вказується об’єм, марка насосу); будівлі, споруди та інші об’єкти, які знаходяться в межах вибухонебезпечної зони на час повної відробки родовища; повна інформація по рельєфу.

2.3.2. Очікуване на початок наступного року положення бровок по розкривних, видобувних горизонтах, відвалах (виділяється чорним кольором, вказується об’єм).

2.3.3. Верхня та нижня бровки розкривних та видобувних горизонтів, ярусів, відвалів на кінець періоду, що планується, виділяються червоним кольором (вказуються червоним: рік, річний об’єм по розкриву та видобутку, відмітку горизонту або номер уступу, тип та номер екскаватора). Планові роботи по рекультивації наносять згідно «Умовних позначень для гірничо-графічної документації».

2.3.4. Титульний напис; погодження з зацікавленими сторонами (організаціями); підпис технічного керівника підприємства та маркшейдера; печатка підприємства; умовні позначення.

2.4. На погоризонтних планах наносяться:

2.4.1. Лінії гірничого та земельного (тільки перший від поверхні розкривний горизонт (уступ) відводів; технічна межа даного горизонту; геологічні розрізи або профільні лінії; контури затверджених запасів за категоріями (вказують категорію, номер блоку та об’єм).

2.4.2. Очікуване положення бровок горизонтів на початок періоду, що планується, показують чорним кольором.

2.4.3. Всередині підлягаючого відпрацюванню контуру вказують: рік, квартал, об'єм видобутку або розкриву, тип екскаватора, бульдозера або іншої гірничо-видобувної техніки.

2.4.4. На кожному горизонті (уступі) штриховою лінією  наносять нижню бровку  горизонту що лежить вище  (існуючу і ту, що планують).

2.4.5. Підписи головного інженера (керівника) та маркшейдера.

2.5. На геологічних розрізах або профільних лініях наносяться:

2.5.1. Назва розрізу; назва родовища корисних копалин; масштаб; дата поповнення графічної документації: границі гірничого та земельного відводів; технічна границя родовища; границі підрахунку запасів; границі небезпечних зон; період, що планується, по кварталам (виділяють червоним, площу замальовують кольорами по кварталам; всередині вказують:  об'єм, квартал, тип видобувного механізму).

2.5.2. Всі написи, лінії та умовні позначення, які відносяться до періоду, що планується, зображують на календарних планах розрізів фарбою та іншим креслярським приладдям у відповідності з інформацією на планово-графічних матеріалах,  проставляють дату поповнення.

2.6. На профілях в'їзних траншей та внутрішньокар'єрних автодоріг наносяться: назва профілю та родовища, масштаб, пікети через 10 м або 20 м,  дата поповнення, підпис маркшейдера..

2.7. Паспорти вибоїв складаються у відповідності з робочим проектом розробки родовища та Правилами охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (складає начальник кар'єру або відповідальний за ведення гірничих робіт), погоджує маркшейдер, затверджує технічний керівник (головний інженер).

III. Додатки. Копії:

3.1. Спеціального дозволу (ліцензії) на право користування ділянкою надр.

3.2. Гірничовідводного акту , довідки про реєстрацію гірничого відводу.

3.3. Державного акту або договору оренди  на право користування земельною ділянкою.

3.4. Виписки з протоколу ДКЗ України про запаси корисних копалин.

3.5. Довідка  про оплату за спецвикористання надр .

3.6. Виписки зі статуту підприємства про право розробки родовища корисних копалин та переробки мінеральної сировини.

3.7. Відомості про атестацію робочих місць.

3.8. Довідка про наявність спеціалістів.

3.9. Довідка про наявність обладнання, машин та механізмів.

3.10. Комплексні заходи до колективного договору з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

3.11. Копії наказів про відповідальних за ведення гірничих робіт, геолого-маркшейдерських робіт.

3.12. Копії протоколів про перевірку знань з охорони праці для всіх працівників кар’єру.

3.13. Копії дозволів та декларацій на виконання робіт підвищеної небезпеки, та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

3.14. Копія довідки з ЄДРПОУ про реєстрацію підприємства із зазначенням видів діяльності за КВЕД.

3.15. Заходи зі створення безпечних умов при проведенні вибухових робіт, затверджені технічним керівником підприємства та погоджені керівником вибухових робіт.

3.16. Протокол  спільного розгляду  Плану розвитку гірничих робіт (з інформацією про обсяги  видобувних, розкривних робіт, та втрат за пройдешній рік та планові  обсяги на наступний рік) – 2 прим.

3.17. Паспорти завантаження автосамоскидів.  

3.18. Паспорти ведення гірничих робіт (розкривних, видобувних, та інш.)

Підприємства або об’єкти, які розпочинають роботи вперше, річні плани подають поза графіком.

Річний план розглядається за наявності  Технічного (Робочого )проекту розробки родовища корисних копалин у присутності уповноважених осіб користувача надр, які є фахівцями з відповідних питань, у тому числі одного з керівників суб’єкту господарювання.

Результати розгляду річного плану оформляються протоколом. За результатами розгляду можуть бути прийняті рішення з погодження річного плану або відмови у погодженні чи переносу дати розгляду. Протокол розгляду річного плану підписується начальником  управління Держпраці у Черкаській області або його заступником. На графічних матеріалах ставиться спеціальний штамп з написом «Погоджено».

Виконання гірничих робіт без погодження з управлінням Держпраці у Черкаській області , а також з відхиленням від погодженого річного плану не допускається. При виявлені в ході ведення гірничих робіт змін у геологічних, гідрогеологічних і гірничотехнічних умовах розробки родовища чи розробки окремих виїмкових одиниць, необхідні зміни повинні вноситися в річний план за погодженням з управлінням  Держпраці у Черкаській області.

Особи, які допустили порушення погоджених планів та вимог діючого законодавства, притягуються до адміністративної відповідальності.

Плани розвитку гірничих робіт на 2020 рік підприємств, що видобувають корисні копалини в Черкаській області, та матеріали до них розглядатимуться в Управлінні Держпраці у Черкаській області (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205) згідно з графіком, наведеним нижче.

Графік

погодження планів розвитку гірничих робіт на 2020 рік

Найменування підприємства

Місцезнаходження родовища

Корисні копалини

Дата

Городищенський район

ПП «Цеглабуд»

с. Мліїв

суглинок

05.11.2019

ПП «Цеглабуд»

с. Мліїв

суглинок

05.11.2019

ТОВ «Старосільський цегельний завод»

с. Старосілля

суглинок

05.11.2019

ПП «Агросвіт Валява»

c. Валява

суглинок

05.11.2019

АТ «Українська залізниця» філії «Центр Управління промисловістю» виробничий підрозділ«Хлистунівський кар’єр»

 

с. Хлистунівка

граніт

10.12.2019

Драбівський район

Драбівське КП «Райагробуд»

смт Драбів

суглинок

19.11.2019

ТОВ «Шрамківський цегельний завод»

с. Шрамківка

суглинок

19.11.2019

Жашківський район

ТОВ «Жашків-Райагробуд»

м. Жашків

суглинок

12.11.2019

ТОВ «Відродження»

м. Жашків

суглинок

12.11.2019

Звенигородський район та м. Ватутіне

ПП «Будкап і К»

м. Звенигородка

суглинок

05.11.2019

Агрофірма «Батьківщина Шевченко»

с. Моринці

суглинок

05.11.2019

ТОВ «Деріївський гранітний кар’єр»

с.Вільхівець

граніт

12.11.2019

ПП «Цегляр»

с. Пединівка

суглинок

12.11.2019

ТОВ «Центраторг»

м. Ватутіне

суглинок

12.11.2019

ТОВ «Аллар буд»

с. Стецівка

суглинок

12.11.2019

ПП «Райагробуд»

с. Червоний Хутір

суглинок

19.11.2019

ПрАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів»

с. Мурзинці

каолін

19.11.2019

Золотоніський район та м. Золотоноша

ТОВ «Золотоніський цегляний завод»

м. Золотоноша

суглинок

19.11.2019

ПП «Долина бажань»

с. Пальміра

суглинок

19.11.2019

Гельмязівське КП «Будівельник»

с. Коврай

суглинок

19.11.2019

Кам’янський район

ТОВ «Союзпостачзбут-2000»

с. Райгород

суглинок

19.11.2019

ПП «БТБ «СОРГО»

с. Жаботин

суглинок

26.11.2019

ТОВ НВО «ІнЕС»

с. Копійчане

граніт

26.11.2019

Катеринопільський район

ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія»

с. Мокра Калигірка

буре вугілля

26.11.2019

ВК «Будсервіс»

смт Катеринопіль

пісок

26.11.2019

ТОВ «Світ цегли»

с. Гончариха

суглинок

26.11.2019

ДП «Черкаський Облавтодор»

ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України»

Філія Єрківський спецкар’єр

смт Єрки

граніт

10.12.2019

ПрАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів»

с. Новоселиця

ліквідація

17.12.2019

Корсунь-Шевченківський район

ТОВ «Корсунь-Шевченківський цегельний завод»

м. Корсунь-Шевченківський

суглинок

26.11.2019

Філіал АТЗТ «Апекс» «Корсунь-Шевченківський завод будматеріалів»

м. Корсунь-Шевченківський

суглинок

26.11.2019

ДП «Корсунь-Шевченківський гранкарєр «Сівач» ПрАТ «Сівач»

м. Корсунь-Шевченківський

граніт

10.12.2019

 

Лисянський район

ПП «Будтехсервіс»

с. Босівка

суглинок

26.11.2019

ПАТ «Дашуківські бентоніти»

с. Дашуківка

бентоніт

10.12.2019

Маньківський район

ТОВ «Маньківський завод будівельних матеріалів»

смт Маньківка

суглинок

12.11.2019

ТОВ «Дзензелівське»

с. Дзензелівка

суглинок

12.11.2019

ПП «Влад»

с. Буки

суглинок

26.11.2019

ПП «Кривецьке»

с. Кривець

суглинок

03.12.2019

Монастирищенський район

ТОВ «Кераміка Монастирища»

м. Монастирище

суглинок

03.12.2019

ПП «Бачкуринська сільська комунальна служба»

с. Бачкурине

суглинок

03.12.2019

ТОВ «Монастирищенський цегельний завод»

с. Аврамівка

суглинок

03.12.2019

Смілянський район

ПрАТ «Мало-Бузуківський гранкар’єр»

с. Малий Бузуків

граніт

17.12.2019

ТОВ «ТіоФаб, ЛТД»

с. Носачів

граніт

17.12.2019

Тальнівський район

ТОВ «Тальнівське кар’єроуправління»

с. Лащова

граніт

03.12.2019

ТОВ «Тальнівський щебзавод»

м. Тальне

граніт

03.12.2019

«Легедзенський цегельний завод»

ТОВ ВКП «Корунд»

с. Легедзине

суглинок

03.12.2019

Уманський район та м. Умань

ТОВ «СерНік і Ко»

м. Умань

суглинок

26.11.2019

ТОВ «Новіком Груп»

с. Ладижинка

суглинок

26.11.2019

ВАТ «Старобабанський гранкар’єр»

с. Старі Бабани

граніт

26.11.2019

ПАТ «Київський завод «Граніт»

с. Танське

граніт

26.11.2019

ПрАТ «Агрошляхбуд»

с. Піковець

граніт

26.11.2019

ТОВ «Рудокол»

с. Танське

граніт

03.12.2019

ТОВ «Уманський гранкар’єр»

с. Звірки

граніт

17.12.2019

ДП «Підприємство державної кримінально виконавчої служби України (№ 92)»

с. Старі Бабани

граніт

17.12.2019

Христинівський район

ТОВ «АЛЬФА Плюс»

с. Талалаївка

граніт

17.12.2019

Черкаський район та м. Черкаси

ВАТ «Черкасибудматеріали»

м. Черкаси

пісок

19.11.2019

ТОВ «Черкаси-кар’єр»

с. Вергуни

пісок

10.12.2019

ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф»

смт Ірдинь

торф

10.12.2019

ПАТ «Черкаський річковий порт»

м. Черкаси

пісок

10.12.2019

Чорнобаївський район

Чорнобаївське КБМП «Райагробуд»

смт Чорнобай

суглинок

26.11.2019

ПП «Кварц-7»

с. Мельники

суглинок

26.11.2019

Шполянський район

ТОВ «Інвестиційна компанія»

с. Іскрене

граніт

03.12.2019

ТОВ «Васильківський цегельний завод»

с. Васильків

суглинок

03.12.2019

ТОВ «БудУкрматеріал»

с. Васильків

граніт

03.12.2019

Сільськогосподарське ПП «Агро-прогрес-1»

с. Матусів

суглинок

03.12.2019

 

Завантажити
Графік погодження планів розвитку гірничих робіт на 2020 рік