Звернення Управління до керівників підприємств області!

02 гру 2019
Прес-служба
15177

Про впровадження ризикоорієнтованого підходу

Створення на робочих місцях здорових і безпечних умов праці – це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, уряд України схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердив План заходів щодо її реалізації.

Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

Ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці забезпечить сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці. Головними принципами впровадження ризикоорієнтованого підходу є оцінка професійних ризиків чи небезпек, боротьба з професійними ризиками чи небезпеками в місцях їх виникнення, розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, що передбачає надання інформації та консультацій.

Про причини виробничого травматизму

Аналіз виробничого травматизму свідчить, що на підприємствах Черкащини причинами нещасних випадків є порушення трудової і виробничої дисципліни, допуск працівників до роботи без проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, недосконалість технологічних процесів, незадовільний технічний стан машин, механізмів й обладнання.

Для запобігання виробничого травматизму Управління Держпраці у Черкаській області закликає роботодавців посилити контроль за дотриманням працівниками вимог безпечного виконання робіт, особливо за виконанням робіт з підвищеною небезпекою.

Фахівці Управління Держпраці у Черкаській області проводять постійну інформаційно-роз'яснювальну роботу з профілактики виробничого травматизму, але без активної участі роботодавців результати цієї роботи не матимуть бажаної ефективності.

Про профілактику виробничого травматизму

Більшості нещасних випадків на виробництві можна було б уникнути за умови вчасно проведеної профілактичної роботи. Необхідно зрозуміти, що профілактика ефективна лише у тих випадках, коли вона проводиться системно із застосуванням нових напрацювань у цій сфері.

Роз’яснювальну роботу серед працівників слід проводити систематично з урахуванням особливостей кожного виду діяльності і робочого місця. Чим раніше працівник усвідомить виробничу небезпеку – тим безпечнішими стануть умови його роботи, що є ключовим чинником профілактики виробничого травматизму. Боротьбу з травматизмом слід розпочинати з організаційних заходів. При постановці цілей і завдань кожного окремого виробництва слід звернути особливу увагу на можливість виникнення небезпечних ситуацій. Особливо актуальним є якісне проведення відповідальними особами підприємства контролю за станом охорони праці.

Охорона праці підприємства повинна працювати в наступних пріоритетних напрямах діяльності з профілактики виробничого травматизму:

– виявлення можливостей виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, їх профілактика, ознайомлення працівників із методами їх запобігання і ліквідації;

– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з усвідомленням працівниками сутності, умов і причин виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, застосування заходів адміністративного і матеріального впливу до порушників правил безпеки на виробництві;

– постійне навчання робітників і керівників всіх рівнів правилам безпечного проведення робіт, вмінню чітко й вчасно розпізнати можливість виникнення небезпечних ситуацій;

– розроблення і впровадження заходів для унеможливлення подібних випадків;

– впровадження у виробництві передових методів профілактики травматизму та профзахворювань.

Про проведення медичних оглядів. Що потрібно знати роботодавцю

Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року, визначено «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.

Роботодавець надає до Управління Держпраці у Черкаській області заяву на ім’я начальника Управління Лазарєвої Олени Миколаївни щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду.

До першого грудня поточного року складається акт визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду (далі – Акт) у наступному році.

Узгодження дати та часу проведення роботи з визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду, та складання Акту проводять фахівець відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Черкаській області, роботодавець та представник профспілки.

Протягом місяця на підставі Акту роботодавець складає чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (далі – Список), та погоджує їх з фахівцем відділу з питань гігієни праці Управління.

Додаткові роз'яснення щодо проведення медоглядів працівників

Про обов’язкове проведення навчання та перевірки знань з охорони праці працівників

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Виходячи з аналізу причин і обставин нещасних випадків, ефективність заходів профілактики виробничого травматизму буде забезпечена за таких умов:

- посилення трудової та виробничої дисципліни;

- своєчасне проведення інструктажів;

- навчання та перевірка знань з питань охорони праці;

- забезпечення працівників відповідними засобами індивідуального захисту;

- організація безпечної експлуатації машин і механізмів, техніки й обладнання;

- оперативний і дієвий контроль відповідальних осіб за станом охорони праці.

Отже, щоб уникнути трагедій, не потрібно значних фінансових і трудових витрат, достатніми є вчасні заходи контролю з боку адміністративно-технічних працівників підприємств за дотриманням виконавцями робіт вимог безпеки, підвищенням дисципліни на виробництві, приведенням у відповідність до вимог нормативних актів організації навчання та перевірки знань з охорони праці. Безумовне виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, належна організація робіт дозволять уникнути аварій і виробничого травматизму.

Законом України «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Фахівці Управління Держпраці у Черкаській області закликають роботодавців відповідально поставитися до виконання вимог законодавства.