Щодо складання річних Планів видобутку та витрат мінеральних, питних та технічних підземних вод

20 вересня 2022

Щорічні плани відбору і витрат підземних вод згідно з вимогами ст. 51 Кодексу України про надра подаються на розгляд та узгодження органам Держпраці організаціями, що безпосередньо здійснюють експлуатацію родовищ підземних вод.

Під річним Планом видобутку та витрат мінеральних, питних та технічних підземних вод, (далі – План видобутку) – документ, складений надрокористувачем (за наявності гідрогеолога, або договору на гідрогеологічний супровід за розробкою родовища підземних вод), який визначає правильність розробки родовища підземних вод, об’єми видобутку підземних вод, об’єми розливу та фасування води (при наявності виробництв з водопідготовки та розливу) та інших робіт, передбачених умовами спеціального дозволу на користування надрами, угодою про умови користування надрами, протоколом Державної комісії по запасам корисних копалин України (далі – ДКЗ України), технічним проектом (технологічною схемою) розробки родовищ (геологічного вивчення у тому числі дослідно-промислової) підземних вод (далі – технічний Проект).

Плани видобутку розробляються згідно із затвердженими та погодженими технологічними схемами, законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони надр, охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього природного середовища та погоджуються з обласними управліннями Держпраці.

Під час розгляду річного Плану увага звертається на:

– наявність діючого спеціального дозволу на користування надрами та виконання його умов в частині державного гірничого нагляду;

– наявність гірничого (для мінеральних вод) та земельного відводу;

– обґрунтування техніко-економічними розрахунками нормативів втрат (гідрогеологічно обумовлених і технологічних);

– запобігання понаднормативних втрат;

– відповідність нормативів втрат при видобутку, транспортуванні, підготовці та використанні проектним показникам та умовам визначеними в Протоколі ДКЗ;

– ефективність заходів по раціональному використанню та охорони надр;

– дотримання вимог з охорони праці та промислової безпеки.

План видобутку та витрат мінеральних, питних та технічних підземних вод складається з пояснюючої записки, графічних матеріалів та додатків.

Пояснювальна записка повинна складатися з таких розділів:

 1. Загальні відомості про суб’єкт господарювання, проектувальника технологічної схеми, про географічне та адміністративне положення родовища підземних вод, клімат, орогідрографію та рельєф району, коротку характеристику основних водоспоживачів.
 2. Короткі відомості про геологічну будову і гідрогеологічні умови родовища, у тому числі відомості про стратиграфію, літологію і тектоніку району, дані про приуроченість родовища підземних вод до певних геологічних структур, глибинні залягання, потужність, літологічний склад порід водоносного горизонту, який планується до експлуатації, характеристику підстеляючих і покриваючих порід, положення вільної або п’єзометричної поверхні підземних вод, зв’язок їх з водами інших горизонтів і поверхневих водотоків.
 3. Характеристика підземних вод, включаючи основні типи і коротку характеристику їх хімічного складу, експлуатаційні запаси (затверджені та які фактично використовуються), спостереження за режимом вод протягом року, стан сучасної і перспективної потреби в підземних водах.
 4. Відомості про виконання умов спеціального дозволу на користування надрами та рекомендацій протоколу ДКЗ України.
 5. Відомості, які характеризують сучасний стан гідрогеологічного та гідромінерального господарства, існуючу систему експлуатації родовища підземних вод, включаючи коротку характеристику джерел, конструкцію і технічний стан експлуатаційних і спостережних свердловин, зовнішніх мінералопроводів, накопичувальних ємностей та іншого обладнання і пристроїв.
 6. Розрахунок споживання мінеральної води.
 7. Обґрунтування та розрахунок витрат мінеральної води.
 8. Обґрунтування та розрахунок нормативів втрат мінеральних вод під час їх відбору (гідрогеологічно обумовлених і технологічних), транспортування, підготовки та використання (у разі якщо планується).
 9. Заходи з охорони родовищ підземних вод від забруднення і передчасного виснаження.
 10. Заходи з охорони навколишнього природного середовища.
 11. Програма гідрогеологічних режимних спостережень.
 12. Заходи з забезпечення охорони праці та  промислової безпеки під час експлуатації, ремонту свердловин, споруд і обладнання.
 13. Заходи щодо продовження терміну служби свердловин, водопроводів, споруд і обладнання.
 14. Окремі дані можуть бути наведені у вигляді таблиць, у т.ч.:

– каталог пробурених та діючих на родовищі розвідувальних, експлуатаційних, спостережних та резервних свердловин з короткою їх характеристикою та відповідність стану свердловин технологічній схемі;

– результати режимних спостережень (середньомісячні за останній рік) або дані дослідних робіт у випадках свердловин, які вводяться знову;

– результати хімічних, газових, санітарно-бактеріологічних і радіологічних аналізів підземних вод;

– план відбору, витрат та втрат підземних вод на наступний рік;

– фактичні дані про видобуток, витрати та втрати підземних вод у поточному році.

Графічні матеріали Плану видобутку:

 1. Оглядовий план (схема) району родовища з нанесеними основними населеними пунктами та комунікаціями (у масштабі 1:100000- 1:600000).
 2. Карти і розрізи, які характеризують геолого-гідрогеологічні особливості родовища підземних вод або його ділянки.
 3. План розташування експлуатаційних, спостережних, резервних та ліквідованих (законсервованих) свердловин.
 4. Геолого-технічні розрізи експлуатаційних, спостережних та резервних свердловин з даними про дебіти, напори, хімічний склад води, тощо.
 5. Схеми надкаптажних та прикаптажних споруд.
 6. Схеми розміщення свердловин та систем експлуатації на топооснові (масштаб 1:2000 – 1:500), включаючи ліквідовані, існуючі і проектні свердловини, каптажні і очисні споруди, водопроводи, транспортні комунікації, а також розташування границь округу гірничо-санітарної охорони родовища, границь земельного відводу, границь гірничого відводу (для мінеральних вод).

Додатки:

 • копія спеціального дозволу на користування надрами;
 • копія протоколу ДКЗ України про підтвердження запасів підземних вод і рекомендації з їх використання;
 • копію земельного та гірничого (для мінеральної води) відводів;
 • копію дозволу на спеціальне водокористування;
 • копію форми Ф-7гр;
 • копії паспортів на контрольно – вимірювальні прилади;
 • копію журналу обліку видобутку води;
 • копії протоколів перевірки якості води;
 • копію паспорту свердловини;
 • комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму;
 • копії протоколів та посвідчень про навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників задіяних в обслуговуванні системи водопостачання та водовідведення підприємства;
 • копії дозволів або декларацій на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • протокол спільного розгляду Плану видобутку (з інформацією про обсяги видобутку, та  втрат  за  попередній  рік  та  планові  обсяги  на  наступний рік) – 2 прим.

Для суб’єктів господарювання, які розпочинають роботи вперше, Плани видобутку надаються поза графіком.

Річний план розглядається за наявності технічним проектом (технологічної схеми) розробки родовищ підземних вод у присутності гідрогеолога та технічного керівника підприємства.

Результати розгляду плану видобутку оформляються протоколом. За результатами розгляду можуть бути прийняті рішення з погодження річного плану або відмови у погодженні чи переносу дати розгляду. Протокол розгляду річного плану підписується начальником Управління Держпраці у Черкаській області.

Особи, які допустили порушення погоджених планів та вимог діючого законодавства, притягуються до адміністративної відповідальності.

Розгляд матеріалів буде проводитись відповідно до чинного законодавства з охорони праці, промислової безпеки, а також ведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням в частині державного гірничого нагляду.

Матеріали для розгляду необхідно подати до Управління Держпраці у Черкаській області. Для уточнення часу проведення погодження матеріалів необхідно завчасно звернутись до Сектору гірничого нагляду за адресою: м. Черкаси, 18000, б-р Шевченка, 205, 3 поверх, е–mail: dsp@ck.dsp.gov.ua, тел.: (0472) 37-22-71.