Інформація про доступ до публічної інформації

З метою впровадження європейських стандартів відкритості і прозорості в роботі органів державної влади, забезпечення доступу громадян до публічної інформації, Президентом України підписано Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Порядок складення, подання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядниками якої є Державна служба України з питань праці та її територіальні органи затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2016 року № 1338 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2016 року за № 1592/29722.

Відповідно до ст. 1 Закону публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується сектором звернення громадян та доступу до публічної інформації Управління Держпраці у Черкаській області.

Порядок складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи – розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання пошти, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізиті чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату, за умови подання запиту у письмовій формі;

4. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму, яку надає розпорядник інформації, або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто посадовій особі, відповідальній в Управлінні Держпраці у Черкаській області за забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює особисто посадова особа, відповідальна в Управлінні Держпраці у Черкаській області за забезпечення доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запита особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, для надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

10. Інформація на запит надається безоплатно.

Термін розгляду запитів на інформацію

Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи здоров’я особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Форма надання відповіді на запит на інформацію (Постанова Пленума Вищого Адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10)

Закон України «Про доступ до публічної інформації» не містить переліку способів ознайомлення запитувача інформації із запитуваною інформацією. Зважаючи на частину другу статті 34 Конституції України та частину другу статті 7 Закону України «Про інформацію» про те, що ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом, спосіб ознайомлення визначається самим запитувачем інформації. Винятком є випадок, коли розпорядник надсилає відповідь, в якій міститься відмова або відстрочка розгляду запиту. Для таких випадків законом передбачена обов’язкова письмова форма (частини п’ята і шоста статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Доступ до інформації може забезпечуватися як шляхом надання копій документів (частина друга статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), так і шляхом перегляду документів за місцезнаходженням розпорядника інформації.

Так, згідно з положеннями пункту 4 частини першої статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації зобов’язаний визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

Пропозиція, викладена розпорядником інформації у відповіді на запит, щодо ознайомлення із запитаною інформацією не шляхом надсилання її поштою (як того просить запитувач інформації), а шляхом ознайомлення з нею за місцезнаходженням розпорядника інформації ускладнює доступ до інформації, а тому є порушенням гарантії максимального спрощенням процедури отримання інформації (пункт 3 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Закон України «Про доступ до публічної інформації» не вимагає від розпорядника завіряти копії документа, що надається у відповідь на інформаційний запит. Проте, необхідно враховувати, що розпорядник інформації зобов’язаний надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію (пункт 6 частини першої статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема, передбачено можливість зазначення у запиті лише електронної адреси. Це свідчить про можливість обрання виключно електронної форми листування з розпорядником інформації і, відповідно, отримання відповіді на запит тільки на електронну адресу.

У разі якщо запитувач просить надати відповідь на електронну адресу, розпорядник інформації повинен з дотриманням вимог діловодства оформити лист-відповідь (поставити підпис, указати посаду, дату і номер реєстрації листа) та надіслати його у сканованому вигляді на електронну адресу запитувача.

Запити надсилати:

На електронну адресу: dsp@ck.dsp.gov.ua

Письмово: 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 205, Управління Держпраці у Черкаській області (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

Факсом: (0472) 33-68-64

Звіти про надходження та результати опрацювання запитів на публічну інформацію у 2021 році

Звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію, які надійшли до Державної служби України з питань праці у 2019 році

Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Управління Держпраці у Черкаській області за 2018 рік

Підсумки діяльності Державної служби України з питань праці за 2018 рік

Підсумки діяльності Державної служби України з питань праці за 2017 рік

Підсумки діяльності Державної служби України з питань праці за 2016 рік

Підсумки діяльності Управління Держпраці у Черкаській області за 2016 рік

Закон України Про інформацію

Наказ Мінсоцполітики України від 16.11.2016 р. №1339 Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній службі України з питань праці та її територіальних органах

Розгляд звернень та організація особистого прийому громадян у територіальних органах Держпраці

Відмінність між поняттями «запит» і «звернення»

Про право громадян на звернення

Основні положення реалізації права на доступ до публічної інформації

Про Порядок організації особистого прийому громадян в Управлінні Держпраці у Черкаській області

Наказ Управління від 19.03.2021 р. №32-АГ “Про визначення відповідальних осіб з питань доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Управління Держпраці у Черкаській області”

Наказ Управління від 19.03.2021 р. №33-АГ “Про визначення переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Управління Держпраці у Черкаській області”

Наказ Управління від 19.03.2021 №34-АГ “Про затвердження Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в Управлінні Держпраці у Черкаській області”